A TeSó újság Ágyú rovatában megjelent ifjúsági óravázlatok

Hálaadó ima

Cél: Meg tanulni hálásnak lenni Istennek mindenért, amink csak van, és ami csak ér minket.

Alapige: Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Filippi 4, 6

A hálaadás az imádság elengedhetetlen és szerves része. Mégis sokszor baj van vele. Az a baj, hogy nincs, vagy ha van is, kevés. Általában úgy kezeljük, hogy ez az imádság kötelező része, amit el kell mondanunk ahhoz, hogy a kéréseink (amik persze szívből jönnek) teljesüljenek. Ez nagyjából pont annyit ér, mintha nem is adnánk hálát, mert az Isten ismeri hogy milyen lelkületű hálaadás ez. Ez hazugság. Isten nagyon örül a hálaadásnak, de csak akkor, ha ez szívből jön. Az ószövetségben is találkozunk olyannak, hogy hálaáldozat. De volt úgy, hogy Isten azt mondta az ilyen áldozatra: Nem kedvelem (Ézsaiás 1, 11), mert az nem volt őszinte.

Hol a probléma, mi lehet az oka, hogy nem tudunk sokszor őszinte hálaadással imádkozni?

Kiindulópontnak jó meglátni azt, hogy e probléma okát magunkban kell keresni. Mert nem az Isten jóindulata fogyott el felénk, ami hálára kéne, hogy indítsa a szívünket.

Szerintetek, mi lehet az oka?

 • Elégedetlenség
 • Isten jóindulaténak észre nem vétele. Lelki vakság.
 • Hitetlenség
 • Önfejűség (ezt csak magamnak köszönhetem).

Hogyan lehet igazán hálásnak lenni?

Igazi hálaadás nem egy elsajátítható tanfolyam része. Annak szívből kell jönnie, akkor, mikor az ember megtapasztalja Isten jóságát, Isten közelségét. Az Istenre figyelést kell megtanulni.

Milyen módon lehet hálát adni?

– Énekben

– Imában

– Cselekedetekben

– Engedelmességben

– Szóban

(meg lehet beszélni, hogy hogyan valósulnak meg a gyakorlatban ezek.)

Jó-jó. Azt mondjuk, hogy hálásnak kell lenni, de minek? Mi a haszna az életünkben a hálaadásnak?

Fura dolog így vizsgálni a hálaadást, mert a hála pont arról szól, hogy nem én kapok valamit, hanem adok valamit. Istennek ezzel adhatunk vissza valamit abból a sok jóból, amit nap mint nap kapunk tőle. Isten örömét leli a szívből jövő hálában. Jézus gyakran adott hálát mielőtt, vagy miután csodát lett, vagy étkezéskor, amikor megtörte a kenyeret (Máté 11,25 –Máté 14,19-Máté26,26-János 11,41). Az Ő imádságainak szerves része volt az ima.  De ezen túl a hálaadásnak mégis van haszna az életünkben. Az alapigénk azt mondja, hogy kéréseinket mindenkor hálaadással tárjátok fel Isten előtt. Ez nem valami üzletet akar takarni, hogy én hálás vagyok, akkor Isten teljesíti kérésemet, hanem először is:

Aki tud szívből hálát adni, hiszi, hogy mindene Isten kezéből van és tudja, hogy ezután is onnan várhatja.

Másodszor, aki tud hálát adni az alázatos, és belátja, hogy semmi sem az ő érdeme, hanem Istené.

Harmadszor, aki csak kér, de nem tud megköszönni, ne várja, hogy a kérése halló fülekre talál.

Negyedszer, aki tud hálát adni, az tud örülni, és örülni jó. Ez lélek gyümölcs!

Ötödször: Békességet, megelégedettséget, Istennel való jobb kapcsolatot ad.

Beszéljétek meg valóban ilyen következményei vannak? Miért?

Feladat: Írjátok fel egy papírra, most miért vagytok, vagy lehettek hálásak az Istennek. Ezt fel lehet olvasni és megbeszélni. Milyen módon adnátok ezért hálát.

Végszó: Jó mindenért hálát adni az Istennek, mert ez a minimális, amit adhatunk neki. De Istennek a szívből jövő hála nagyon sokat ér érdemes elgondolkodni mennyi jót tesz velünk nap mint nap. Jó bele gondolni, mennyi mindenünk van, amit mások talán nélkülöznek. Jó meglátni, hogy olyan lehetőségeink vannak, amik másoknak talán soha nem lesznek. Jó meglátni, hogy Istennek annyira értékes az életünk, hogy a saját életét is odaadta érte.

Minta a hálaadó imára: Olvassátok el a Zsoltárok 18, Zsoltárok 135, Zsoltárok 136

Milyen dogokért ad hálát a zsoltáros, amiért te is hálás vagy, vagy lehetsz?

Megbeszélhető kérdések:

 • Mindenért lehet/kell hálát adni? Pl. betegség, pénztárca elvesztése, stb.
 • Bűn-e, ha nem adunk hálát?
 • Mi van, ha nem tudok hálás lenni?

Kiss Bertalan

Közbenjáró imádság

Cél: Megérteni, mit is jelent. Buzdítani a közbenjáró imádságra

Bevezető feladat: Mondjatok dolgokat az életben, az életetekben, ahol most problémát láttok, segítséget vártok, vagy előttetek, mások előtt vannak feladatként: Pl. Érettségi, Konfirmáció, Gyülekezet, Jani bá törött lába, stb.

Imádkoztok, imádkoznátok ezekért? Ha igen minek, ha nem minek?

Ma az emberek sokszor csak nevetnek, amikor arról van szó, hogy imádkozunk, imádkoznunk kell valamiért. Azt mondják, hogy az imádság nem megoldás, nincs ereje. Ha beteg vagy ne imádkozz, csak menj orvoshoz. Ha feladatod van, próbáld magad megoldani, stb. Nem használ az ima, nincs haszna.

Szerintetek van haszna, értelme imádkozni? Szükséges-e imádkozni?

Sajnos az ember szereti az életét úgy alakítani, hogy abból kizárja az Istent. Nem vesz róla tudomást, nem tulajdonít neki jelentőséget. Pedig ez elég buta dolog, mert az élet maga az Isten találmánya, ezért nem lehet nélküle jól élni. Miért fontos ezzel tisztában lenni. Azért, mert Istennek van akarata arra, hogy segítse az életünket, de nem csak akarata, hatalma és ígérete is van erre.

Milyen imádságformák vannak? Dicsőítő, hálaadó, bűnbánó, könyörgő, közbenjáró. Ezek közül most a közbenjáró imádságról szeretnénk beszélgetni.

Miben különbözik ez a többi imádságformától?

A közbenjáró imádság másokért történik. (Máté 5, 44 ’ Lukács 22,32’ Apcsel 7,60’ Filippi 1,9 ’ Kolossé 1,9 – 4,3 , 1.Tim.2.1, 2.Kor.10.4-5, 1.Thessz.1.2,). Tulajdonképpen szolgálat. És ez az egyik legnagyobb szolgálatfajta. Sok megtérés, gyógyulás, sikeres feladat az embernek fel sem tűnő csendes közbenjáró imákban dől el. (Lehet erre példákat felhozni történetekből, vagy személyes példákat).

Jézus maga is ezt végzi értünk fent a mennyben, szüntelen közbenjár az Atyánál.

Volt-e már, hogy valakiért közben jártatok?

A Bibliában sok ígéret van az imádság meghallgatására, és sok buzdítás is arra, hogy imádkozzunk másokért. ( Filippi 4,6 , János 16,23-2, Máté.7.7-8., Filippi.1.1-7, 1.János.5.14-15) Isten megtartja az ígéretét. Ez egy hatalmas lehetőség az Istentől, amit érdemes kihasználni.

Mi lehet az oka annak, ha egy ilyen imádság nem teljesül? Jakab 1,6-7 ’ Kolossé 4,2

Végszó. Az imádságnak hatalmas ereje van, annak ellenére, hogy ezt sokan nem hiszik. Nem biztos (sőt), hogy Isten egy hatalmas csoda keretében hallgatja meg azt az imát. De Őneki van hatalma arra, hogy megadja úgy, ahogy akarja. Merni kell őt kérni, és bízni Benne. Aki nem bízik, ne várja, hogy választ kap az imájára.

Feladat: Írjatok össze imatémákat és tartsatok imaközösséget!

Hogyan vezet minket Isten?

TeSó – 2006/3 negyedév

Nyitókérdés: Mit gondoltok Isten vezetéséről? Hogyan szokott vezetni benneteket az Úr?

Tanítás

1) Istennek van ígérete arra, hogy vezetni fog minket.

Ézs. 48,17: Ezt mondja az ÚR, a te megváltód, Izráel Szentje: Én, az ÚR, vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Róm. 8,14: Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Isten vezetése a pusztában: 2Móz. 13,21. Az ÚR pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek.

2) Mennyire van konkrét terve és akarata Istennek a mi életünkkel?

Nem ütközik-e bele a vezetés a szabad akarat fogalmába? Zsolt.23 – felolvasni

Mit jelent a vezetés, vagy Gondviselés az életünkre nézve? – biztonságot. Isten előtt van jövőnk… – nem kell aggódnunk miatta

3) Hogyan találjuk meg Isten vezetését életünkben?

Vezetés komoly kérdés: Isten szeretné, ha az Ő akarata valósulna meg életedben: “legyen meg a te akaratod…” Van amikor Isten vezetése egyértelmű, de a legtöbbször nehéz megérteni megismerni. KUTATÁSRA, KERESÉSRE VAN SZÜKSÉG! Nem mindig az egyenes úton jutunk el az Isten által kijelölt célba: vannak kerülőutak.  Pl.: Mózes életében (puszta) Vagy Jónás életében (Tarsusi út) Ezek a kerülőutak gyakran hasznosak is életünkben.

Isteni vezetésben rutinra kell szert tenni: Jn.10.27 – juhokról és nem bárányokról van szó (hitbeli felnőttség jele: hallják a hangomat)

Kétféle vezetés:-észrevétlen vezetés, – konkrét vezetés (útmutató vezetés)

 1. Észrevétlen vezetés

A legtöbb esetben Isten nem használ természetfeletti dolgokat a vezetéshez. Hiszen Benne élünk, Benne mozgunk (Csel.17.28)Isten akkor lép közbe, amikor

– útelágazáshoz érünk (új irányba indít) DÖNTÉSHELYZETBEN

– ha eltértünk az Ő útjáról

Egyébként pedig halkan, észrevétlen vezet minket!

Pl: Ruth életében. Nem látunk semmi természetfelettit a könyvben. Rut.1.6. – Ruth elhatározása: rábízza magát Naomira. Betlehemben sem lázad a szegénység ellen. Rut.2.3. – “Történetesen”: mintha véletlen lenne, hogy épp Boáz földjére téved. Senki nem mondta neki – Ez az észrevétlen vezetés. Érdekes, pedig így találja meg férjét. Nem volt sem jel, sem álom… Vagy pl.: Eszter – a könyvben még Isten neve sem szerepel

 1. Útmutató vezetés

Isten használ természetfeletti dolgokat, amik helyes irányba vezetik életünket. (konkrét kijelentések)

 1. a) Biblia – konkrét vezetés, de a Bibliát nem szabad varázskönyvnek tekinteni (pl: vezetés keresés felnyitogatással). A Biblia alapján gyakran Isten általános akaratát ismerjük meg. Pl.: a misszióparancs, ami minden tanítvány küldetése. De tud szólni általa személyes vezetésben (saját példák: az elhívás…). Tudtok-e példát, mikor Isten Biblián keresztül vezetett?
 2. b) Ima – Imádságban kérhetünk vezetést, bölcsességet, de az ima: kommunikáció, Isten is szól hozzánk rajta keresztül. Adjunk helyet, hogy Isten is szóhoz jusson! Volt-e olyan vezetésetek, amikor imádságban vezetett?
 3. c) megújult gondolkodás – Róm.12.1-2: ez az Istenismeretből fakad. Tapasztalatok, bibliaismeret… (de vigyázni kell a tapasztalatokkal, nehogy a hagyományokban bízzunk, hanem az Élő Istenben) BÖLCSESSÉG (Példabeszédek beszél sokat a bölcsességről)
 4. d) testvérek tanácsa – Isten józanságra int, gyakran hallani: “Isten azt mondta nekem”, jó ha ilyenkor kikérünk egy megbízható testvér tanácsát. Isten ezen keresztül is vezet. Péld.12.15. Volt-e olyan, mikor Isten testvéreket használt fel a vezetésben?
 5. e) körülmények – Akadályozó körülmények. Pl: komikus jelenet Bálámmal, a szamárra és az angyallal. 4.Móz.22.22-35. Bálám a kedvezőtlen körülmények ellenére akar haladni a saját feje után. Még az sem gondolkodtatja el, hogy a szamara megszólal. Hós.2.8. – Isten elrekeszti azt az utat, amin nem jó járni

Segítő körülmények: „ajtó nyitások”. De a körülmények önmagukban még nem jelentik azt, hogy az az Isten akarata lenne. Pl.: Jónás (Jón.1.3) épp talált hajót, volt is pénze, fel is vették. Épp Jónás könyve a jó példa arra, hogy Istennek milyen sok eszköze van a vezetéshez: szólt, rendelt vihart, rendelt cethalat,rendelt bokrot, rendelt férget. 2.Kor.2.12-13 – a körülmények ellenére cselekedett Pál. Isten vezetett-e titeket körülmények által?

 1. f) A belső békesség, vagy kényszerítés: 2.Kor.2.12-13. Csel.20.22-23 Pál minden más körülmény, vezetés ellenére a belső kényszerre figyel! Gyakran perdöntőbb a körülményeknél. Isten néha egy természetfeletti békességet ad egy döntésben, s onnan tudja a hívő, hogy mi az Ő akarata. (Lélek hangja gyakran így mutatkozik meg.). Volt ilyen a ti életetekben?
 2. g) Természetfeletti vezetés: prófécia, álmok, jelek. Vannak ilyenek, erről beszél a Biblia. De nem elsősorban ezeket kell keresni. Prófécia: Csel.21.11 – Agabosz; Csel.10.19-20 – Péter látomása; Mt.1.20 – József álma. Karizmatikusoknál gyakran túlfűtött hangulatban szólnak a próféciák, látások…Meg kell őket vizsgálni! 1.Thessz.5.21.

Sokan tesznek ki gyapjút döntésük előtt, mint Gedeon tette. Ez gyakran a hitetlenség jele, mint Gedeonnál. Gyakran várunk természetfeletti vezetésre, Isten ad is ilyeneket, de ha másként is tud üzenni, akkor azon keresztül szól.

Csel.16.6-10. – Isten konkrét beleavatkozása Pálék életébe. Rossz irányba akartak menni. Volt-e már életetekben ilyen vezetés?

 1. A vezetés megértése

Sohasem egy impulzus alapján lépj, vagy dönts! Veszélyes. Alapelv: 2.Kor.13.1.

8 féle vezetésről beszéltünk, ebből legalább 2-3 meglegyen! Van-e valamilyen kérdés előttetek, amiben Isten vezetésére vártok? Beszélgessetek róla! Segített-e ez a tanulmány abban, hogy megértsétek Isten vezetését?