Hálaadó ima

Cél: Meg tanulni hálásnak lenni Istennek mindenért, amink csak van, és ami csak ér minket.

Alapige: Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Filippi 4, 6

A hálaadás az imádság elengedhetetlen és szerves része. Mégis sokszor baj van vele. Az a baj, hogy nincs, vagy ha van is, kevés. Általában úgy kezeljük, hogy ez az imádság kötelező része, amit el kell mondanunk ahhoz, hogy a kéréseink (amik persze szívből jönnek) teljesüljenek. Ez nagyjából pont annyit ér, mintha nem is adnánk hálát, mert az Isten ismeri hogy milyen lelkületű hálaadás ez. Ez hazugság. Isten nagyon örül a hálaadásnak, de csak akkor, ha ez szívből jön. Az ószövetségben is találkozunk olyannak, hogy hálaáldozat. De volt úgy, hogy Isten azt mondta az ilyen áldozatra: Nem kedvelem (Ézsaiás 1, 11), mert az nem volt őszinte.

Hol a probléma, mi lehet az oka, hogy nem tudunk sokszor őszinte hálaadással imádkozni?

Kiindulópontnak jó meglátni azt, hogy e probléma okát magunkban kell keresni. Mert nem az Isten jóindulata fogyott el felénk, ami hálára kéne, hogy indítsa a szívünket.

Szerintetek, mi lehet az oka?

 • Elégedetlenség
 • Isten jóindulaténak észre nem vétele. Lelki vakság.
 • Hitetlenség
 • Önfejűség (ezt csak magamnak köszönhetem).

Hogyan lehet igazán hálásnak lenni?

Igazi hálaadás nem egy elsajátítható tanfolyam része. Annak szívből kell jönnie, akkor, mikor az ember megtapasztalja Isten jóságát, Isten közelségét. Az Istenre figyelést kell megtanulni.

Milyen módon lehet hálát adni?

– Énekben

– Imában

– Cselekedetekben

– Engedelmességben

– Szóban

(meg lehet beszélni, hogy hogyan valósulnak meg a gyakorlatban ezek.)

Jó-jó. Azt mondjuk, hogy hálásnak kell lenni, de minek? Mi a haszna az életünkben a hálaadásnak?

Fura dolog így vizsgálni a hálaadást, mert a hála pont arról szól, hogy nem én kapok valamit, hanem adok valamit. Istennek ezzel adhatunk vissza valamit abból a sok jóból, amit nap mint nap kapunk tőle. Isten örömét leli a szívből jövő hálában. Jézus gyakran adott hálát mielőtt, vagy miután csodát lett, vagy étkezéskor, amikor megtörte a kenyeret (Máté 11,25 –Máté 14,19-Máté26,26-János 11,41). Az Ő imádságainak szerves része volt az ima.  De ezen túl a hálaadásnak mégis van haszna az életünkben. Az alapigénk azt mondja, hogy kéréseinket mindenkor hálaadással tárjátok fel Isten előtt. Ez nem valami üzletet akar takarni, hogy én hálás vagyok, akkor Isten teljesíti kérésemet, hanem először is:

Aki tud szívből hálát adni, hiszi, hogy mindene Isten kezéből van és tudja, hogy ezután is onnan várhatja.

Másodszor, aki tud hálát adni az alázatos, és belátja, hogy semmi sem az ő érdeme, hanem Istené.

Harmadszor, aki csak kér, de nem tud megköszönni, ne várja, hogy a kérése halló fülekre talál.

Negyedszer, aki tud hálát adni, az tud örülni, és örülni jó. Ez lélek gyümölcs!

Ötödször: Békességet, megelégedettséget, Istennel való jobb kapcsolatot ad.

Beszéljétek meg valóban ilyen következményei vannak? Miért?

Feladat: Írjátok fel egy papírra, most miért vagytok, vagy lehettek hálásak az Istennek. Ezt fel lehet olvasni és megbeszélni. Milyen módon adnátok ezért hálát.

Végszó: Jó mindenért hálát adni az Istennek, mert ez a minimális, amit adhatunk neki. De Istennek a szívből jövő hála nagyon sokat ér érdemes elgondolkodni mennyi jót tesz velünk nap mint nap. Jó bele gondolni, mennyi mindenünk van, amit mások talán nélkülöznek. Jó meglátni, hogy olyan lehetőségeink vannak, amik másoknak talán soha nem lesznek. Jó meglátni, hogy Istennek annyira értékes az életünk, hogy a saját életét is odaadta érte.

Minta a hálaadó imára: Olvassátok el a Zsoltárok 18, Zsoltárok 135, Zsoltárok 136

Milyen dogokért ad hálát a zsoltáros, amiért te is hálás vagy, vagy lehetsz?

Megbeszélhető kérdések:

 • Mindenért lehet/kell hálát adni? Pl. betegség, pénztárca elvesztése, stb.
 • Bűn-e, ha nem adunk hálát?
 • Mi van, ha nem tudok hálás lenni?

Kiss Bertalan

Közbenjáró imádság

Cél: Megérteni, mit is jelent. Buzdítani a közbenjáró imádságra

Bevezető feladat: Mondjatok dolgokat az életben, az életetekben, ahol most problémát láttok, segítséget vártok, vagy előttetek, mások előtt vannak feladatként: Pl. Érettségi, Konfirmáció, Gyülekezet, Jani bá törött lába, stb.

Imádkoztok, imádkoznátok ezekért? Ha igen minek, ha nem minek?

Ma az emberek sokszor csak nevetnek, amikor arról van szó, hogy imádkozunk, imádkoznunk kell valamiért. Azt mondják, hogy az imádság nem megoldás, nincs ereje. Ha beteg vagy ne imádkozz, csak menj orvoshoz. Ha feladatod van, próbáld magad megoldani, stb. Nem használ az ima, nincs haszna.

Szerintetek van haszna, értelme imádkozni? Szükséges-e imádkozni?

Sajnos az ember szereti az életét úgy alakítani, hogy abból kizárja az Istent. Nem vesz róla tudomást, nem tulajdonít neki jelentőséget. Pedig ez elég buta dolog, mert az élet maga az Isten találmánya, ezért nem lehet nélküle jól élni. Miért fontos ezzel tisztában lenni. Azért, mert Istennek van akarata arra, hogy segítse az életünket, de nem csak akarata, hatalma és ígérete is van erre.

Milyen imádságformák vannak? Dicsőítő, hálaadó, bűnbánó, könyörgő, közbenjáró. Ezek közül most a közbenjáró imádságról szeretnénk beszélgetni.

Miben különbözik ez a többi imádságformától?

A közbenjáró imádság másokért történik. (Máté 5, 44 ’ Lukács 22,32’ Apcsel 7,60’ Filippi 1,9 ’ Kolossé 1,9 – 4,3 , 1.Tim.2.1, 2.Kor.10.4-5, 1.Thessz.1.2,). Tulajdonképpen szolgálat. És ez az egyik legnagyobb szolgálatfajta. Sok megtérés, gyógyulás, sikeres feladat az embernek fel sem tűnő csendes közbenjáró imákban dől el. (Lehet erre példákat felhozni történetekből, vagy személyes példákat).

Jézus maga is ezt végzi értünk fent a mennyben, szüntelen közbenjár az Atyánál.

Volt-e már, hogy valakiért közben jártatok?

A Bibliában sok ígéret van az imádság meghallgatására, és sok buzdítás is arra, hogy imádkozzunk másokért. ( Filippi 4,6 , János 16,23-2, Máté.7.7-8., Filippi.1.1-7, 1.János.5.14-15) Isten megtartja az ígéretét. Ez egy hatalmas lehetőség az Istentől, amit érdemes kihasználni.

Mi lehet az oka annak, ha egy ilyen imádság nem teljesül? Jakab 1,6-7 ’ Kolossé 4,2

Végszó. Az imádságnak hatalmas ereje van, annak ellenére, hogy ezt sokan nem hiszik. Nem biztos (sőt), hogy Isten egy hatalmas csoda keretében hallgatja meg azt az imát. De Őneki van hatalma arra, hogy megadja úgy, ahogy akarja. Merni kell őt kérni, és bízni Benne. Aki nem bízik, ne várja, hogy választ kap az imájára.

Feladat: Írjatok össze imatémákat és tartsatok imaközösséget!

Hogyan vezet minket Isten?

TeSó – 2006/3 negyedév

Nyitókérdés: Mit gondoltok Isten vezetéséről? Hogyan szokott vezetni benneteket az Úr?

Tanítás

1) Istennek van ígérete arra, hogy vezetni fog minket.

Ézs. 48,17: Ezt mondja az ÚR, a te megváltód, Izráel Szentje: Én, az ÚR, vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Róm. 8,14: Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Isten vezetése a pusztában: 2Móz. 13,21. Az ÚR pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek.

2) Mennyire van konkrét terve és akarata Istennek a mi életünkkel?

Nem ütközik-e bele a vezetés a szabad akarat fogalmába? Zsolt.23 – felolvasni

Mit jelent a vezetés, vagy Gondviselés az életünkre nézve? – biztonságot. Isten előtt van jövőnk… – nem kell aggódnunk miatta

3) Hogyan találjuk meg Isten vezetését életünkben?

Vezetés komoly kérdés: Isten szeretné, ha az Ő akarata valósulna meg életedben: “legyen meg a te akaratod…” Van amikor Isten vezetése egyértelmű, de a legtöbbször nehéz megérteni megismerni. KUTATÁSRA, KERESÉSRE VAN SZÜKSÉG! Nem mindig az egyenes úton jutunk el az Isten által kijelölt célba: vannak kerülőutak.  Pl.: Mózes életében (puszta) Vagy Jónás életében (Tarsusi út) Ezek a kerülőutak gyakran hasznosak is életünkben.

Isteni vezetésben rutinra kell szert tenni: Jn.10.27 – juhokról és nem bárányokról van szó (hitbeli felnőttség jele: hallják a hangomat)

Kétféle vezetés:-észrevétlen vezetés, – konkrét vezetés (útmutató vezetés)

 1. Észrevétlen vezetés

A legtöbb esetben Isten nem használ természetfeletti dolgokat a vezetéshez. Hiszen Benne élünk, Benne mozgunk (Csel.17.28)Isten akkor lép közbe, amikor

– útelágazáshoz érünk (új irányba indít) DÖNTÉSHELYZETBEN

– ha eltértünk az Ő útjáról

Egyébként pedig halkan, észrevétlen vezet minket!

Pl: Ruth életében. Nem látunk semmi természetfelettit a könyvben. Rut.1.6. – Ruth elhatározása: rábízza magát Naomira. Betlehemben sem lázad a szegénység ellen. Rut.2.3. – “Történetesen”: mintha véletlen lenne, hogy épp Boáz földjére téved. Senki nem mondta neki – Ez az észrevétlen vezetés. Érdekes, pedig így találja meg férjét. Nem volt sem jel, sem álom… Vagy pl.: Eszter – a könyvben még Isten neve sem szerepel

 1. Útmutató vezetés

Isten használ természetfeletti dolgokat, amik helyes irányba vezetik életünket. (konkrét kijelentések)

 1. a) Biblia – konkrét vezetés, de a Bibliát nem szabad varázskönyvnek tekinteni (pl: vezetés keresés felnyitogatással). A Biblia alapján gyakran Isten általános akaratát ismerjük meg. Pl.: a misszióparancs, ami minden tanítvány küldetése. De tud szólni általa személyes vezetésben (saját példák: az elhívás…). Tudtok-e példát, mikor Isten Biblián keresztül vezetett?
 2. b) Ima – Imádságban kérhetünk vezetést, bölcsességet, de az ima: kommunikáció, Isten is szól hozzánk rajta keresztül. Adjunk helyet, hogy Isten is szóhoz jusson! Volt-e olyan vezetésetek, amikor imádságban vezetett?
 3. c) megújult gondolkodás – Róm.12.1-2: ez az Istenismeretből fakad. Tapasztalatok, bibliaismeret… (de vigyázni kell a tapasztalatokkal, nehogy a hagyományokban bízzunk, hanem az Élő Istenben) BÖLCSESSÉG (Példabeszédek beszél sokat a bölcsességről)
 4. d) testvérek tanácsa – Isten józanságra int, gyakran hallani: “Isten azt mondta nekem”, jó ha ilyenkor kikérünk egy megbízható testvér tanácsát. Isten ezen keresztül is vezet. Péld.12.15. Volt-e olyan, mikor Isten testvéreket használt fel a vezetésben?
 5. e) körülmények – Akadályozó körülmények. Pl: komikus jelenet Bálámmal, a szamárra és az angyallal. 4.Móz.22.22-35. Bálám a kedvezőtlen körülmények ellenére akar haladni a saját feje után. Még az sem gondolkodtatja el, hogy a szamara megszólal. Hós.2.8. – Isten elrekeszti azt az utat, amin nem jó járni

Segítő körülmények: „ajtó nyitások”. De a körülmények önmagukban még nem jelentik azt, hogy az az Isten akarata lenne. Pl.: Jónás (Jón.1.3) épp talált hajót, volt is pénze, fel is vették. Épp Jónás könyve a jó példa arra, hogy Istennek milyen sok eszköze van a vezetéshez: szólt, rendelt vihart, rendelt cethalat,rendelt bokrot, rendelt férget. 2.Kor.2.12-13 – a körülmények ellenére cselekedett Pál. Isten vezetett-e titeket körülmények által?

 1. f) A belső békesség, vagy kényszerítés: 2.Kor.2.12-13. Csel.20.22-23 Pál minden más körülmény, vezetés ellenére a belső kényszerre figyel! Gyakran perdöntőbb a körülményeknél. Isten néha egy természetfeletti békességet ad egy döntésben, s onnan tudja a hívő, hogy mi az Ő akarata. (Lélek hangja gyakran így mutatkozik meg.). Volt ilyen a ti életetekben?
 2. g) Természetfeletti vezetés: prófécia, álmok, jelek. Vannak ilyenek, erről beszél a Biblia. De nem elsősorban ezeket kell keresni. Prófécia: Csel.21.11 – Agabosz; Csel.10.19-20 – Péter látomása; Mt.1.20 – József álma. Karizmatikusoknál gyakran túlfűtött hangulatban szólnak a próféciák, látások…Meg kell őket vizsgálni! 1.Thessz.5.21.

Sokan tesznek ki gyapjút döntésük előtt, mint Gedeon tette. Ez gyakran a hitetlenség jele, mint Gedeonnál. Gyakran várunk természetfeletti vezetésre, Isten ad is ilyeneket, de ha másként is tud üzenni, akkor azon keresztül szól.

Csel.16.6-10. – Isten konkrét beleavatkozása Pálék életébe. Rossz irányba akartak menni. Volt-e már életetekben ilyen vezetés?

 1. A vezetés megértése

Sohasem egy impulzus alapján lépj, vagy dönts! Veszélyes. Alapelv: 2.Kor.13.1.

8 féle vezetésről beszéltünk, ebből legalább 2-3 meglegyen! Van-e valamilyen kérdés előttetek, amiben Isten vezetésére vártok? Beszélgessetek róla! Segített-e ez a tanulmány abban, hogy megértsétek Isten vezetését?

Láttuk az Urat. (Dancs Edina)

Ráhangoló, bevezető gondolatok:

Jézus feltámadásának ünnepét sokan megünneplik (sokféleképpen) ma is. De feltámadásának tényében sokkal kevesebben hisznek, mint ahányan ünneplik ezt a napot. A feltámadás hatalmas csoda. Érthető, hogy nem könnyen hihető csoda. Mégis: kulcs-fontosságú esemény volt, és ma is kulcs-kérdés a hitünkre nézve.

Olvassuk el együtt:János 20,19-31

Kérjük meg a csoportot, hogy a felolvasott igerészt játsszák el! Hangsúlyozzuk, hogy nem az a cél, hogy egy profi színházi alkotást hozzanak létre, sem nem az, hogy mint egy iskolai feladatot, teljesítsék a szöveg „színrevitelét”, hanem az, hogy ki-ki el tudja képzelni azt, ami akkor történt,s bele tudja magát képzelni a tanítvány(ok) helyzetébe. Ők válasszák ki a saját szerepeiket, ők döntsék el, hogy csak a bibliai szöveget szólaltatják-e meg, vagy amellett a saját szavaikkal is „színesítik” a történetet. (Adjunk min. 15-20 percet a felkészülésre.)

Miután eljátszották, beszéljük meg:

– Hogyan választottak karaktert maguknak? (Miért éppen Pétert, vagy Jánost játszotta X és Y?)

– Melyik másik karakter bőrébe bújtak volna még szívesen?

– Milyen érzés volt találkozni a feltámadott Jézussal?

– Milyen érzés volt Tamással beszélni akkor, mikor Jézus már nem volt jelen? (Ugyanezt kérdezzük meg a Tamást játszó fiataltól is!)

– Mit gondoltatok akkor, mikor Jézus ismét megjelent és Tamáshoz fordult?

– Mit tanulhattak a tanítványok/avagy mit tanulhattatok ti ebből az eseményből?

 

Amennyiben szükséges, néhány gondolatban összefoglalva az elhangzottakat, a vezető zárja le a beszélgetést.

Érdekességképpen levetíthetjük az alábbi 8 és fél perces videót: http://www.youtube.com/watch?v=6-eDEc2Yr24

(Dancs Edina, lelkipásztor)

2014.március 27.

Valóban feltámadt! (Dancs Edina)

Ráhangoló, bevezető gondolatok:

Bizonyára sokan láttak már közületek dokumentumfilmet. Vannak unalmas dokumentumfilmek, és vannak olyanok, amik éppúgy odaragasztanak a képernyő elé, mint bármelyik akciófilm. Ez nagyban függ a témától, amivel az adott dokumentumfilm foglalkozik, na meg a készítőktől!

Ha Jézus korában már létezett volna az a technika, ami ma rendelkezésünkre áll, biztosan készült volna a feltámadásáról dokumentumfilm, hiszen ez egy olyan téma, ami elég nagy port kavar!

Ezért ma technikánkkal együtt „idő-utazunk”, s a feladat az, hogy készítsetek egy dokumentumfilmet, ami a feltámadás hírének ered nyomába! (Ha van kameránk, adjuk azt oda a csoportnak, hogy valóban tudjanak filmet készíteni,vagy egy okostelefonnal, videózni tudó mobillal is megoldhatjuk a dolgot!)

Segítségképpen használhatjátok a következőket: Mt 27,44-53; Mt 27,57-66; Máté 28,1-15; Márk 9,2-10; Luk 24,1-49; Ján 21,1-25 (Felgyorsíthatjuk számukra a folyamatot, ha az igeszakaszokat előre kinyomtatjuk.)

Ahol erre lehetőség van, imaközösséggel zárjuk az ifiórát.

(Dancs Edina, lelkipásztor)

2014. március 27.

„Csak pozitívan!” (Dancs Edina)

Ráhangolódás: Nyomtassunk ki kis lapokra olyan idézeteket, amelyek a pozitív gondolkodást tükrözik, tegyük őket egy kosárba. Lehetőleg annyi idézetet nyomtassunk, hogy minden résztvevő fiatalta jusson minimum kettő.(A mellékletben található néhány idézet.) Helyezzünk el három nagyobb kartonlapot (vagy flip chart lapot) a falon, a következő feliratokkal: Egyetértek, Részben nem értek egyet, Egyáltalán nem értek egyet. Kérjük meg a fiatalokat, hogy húzzanak az idézetek közül, olvassák el, és ragasszák fel valamelyik lapra, aszerint, ahogy vélekednek róla. (Izgalmasabbá tehetjük, ha rövid időkeretet szabunk, így gyorsan kell dönteniük, illetve, az első gondolatuk szerint fognak szortírozni.) Miután elkészültek, nem beszéljük át az adott idézeteket, nem alkotunk véleményt arról, hogy ők hogyan alkottak véleményt! De elmondjuk, hogy ezek az idézetek mind a pozitív gondolkodás „égisze” alatt születtek,gyakran találkozhatnak velük különböző reklámokban,hirdetésekben, és közösségi portálokon. Ezen az ifiórán a pozitív gondolkodás filozófiájával fogunk foglalkozni.

Read more

Hazaszeretet (Dancs Edina)

Cím: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” (Tamási Áron)

Ajánlott nemzeti ünnepek környékén elővenni ezt a témát az ifiben

 • Mindenki mesélje el (részletesen!), hogyan néz ki a szobája!
 • Fontos számotokra, hogy milyen helyen éltek?
 • Hogyan hat rátok a környezetetek?
 • A tágabb közösség részeként tagjai vagyunk egy országnak, egy nemzetnek. (Itt nem ugyanaz a kettő.) Mit jelent számodra magyarnak lenni?
 • Honnan jöttek a nemzetek? (IMóz 11,1 kk-et felolvasni!, nemzetségtáblázatokról, családfákról beszélni)
 • Szükséges-e, hogy egy nemzetnek legyen hazája? Miért?
 • Személy szerint neked fontos-e a hazád? Mit tekintesz annak, és mit nem?
 • 5Móz 19,14 ApCsel17,26c  Mit üzennek nekünk ezek az igék?
 • Isten jelölte ki a határokat, a történelmet Ő irányítja. (Trianon?)
 • Nem véletlenül születtünk oda, ahová születtünk. Ő engem magyarnak akart teremteni!
 • Kálvin tanítása erről, kálvinisták hűsége (gályarabper 1674!!!)
 • Mit jelent számodra a hazaszeretet?
 • Mi a helyzet a többi nemzettel? Van-e olyan nemzet, akik között szívesen lennél, élnél?
 • Van-e olyan nemzet, akik között nem szívesen lennél, élnél?
 • Hogyan kellene a nemzeteknek viszonyulnia egymáshoz? ApCsel 17,26 a alapján!!!

Sztárok világa (Dancs Edina)

Bevezető játék: Egy nagy fehér kartonlapot, és ragasztót (vagy blue stecket, esetleg ragasztópisztolyt), valamint filcet adunk az ifiseknek, és előre elkészített fotókat sztárokról (Énekesek, zenészek, színészek, stb.). Minél több fotó van, s minél több generáció sztárjai vannak közte, annál érdekesebb  a játék. Feladat: ki kell válogatniuk, és felragasztaniuk a kartonlapra azokat, akiket kedvelnek közülük, és a fotója alá írni egy jellemzőt az adott sztárról.

Miután ez elkészült, beszélgessünk arról, ki melyik sztárral cserélne szívesen egy napra, hónapra, évre, és hogyan képzelnék el azt az időszakot az adott sztár bőrébe bújva!

Mitől válik valaki sztárrá? (Vajon mindig a tehetséges, kiemelkedő emberek kerülnek a figyelem középpontjába?)

Miért érdekel bennünket a sztárok élete? (Mitől tűnik izgalmasabbnak az ő életük, mint bárki másé?)

okan irigylik a sztárokat, és olyan életre vágynak, mint amilyen nekik van. Hiszen úgy tűnik, gazdagok, szépek, sikeresek, az emberek szeretik, és nagyra tartják őket, bármit megtehetnek, így a mindennapjaik felhőtlenek, gond-mentesek, sőt (!); szóval: nekik „bejött az élet”. De valójában ez csak a látszat. A sok csillogás mögött, a vakuvillogásnak szóló műmosoly mögött a valóság nagyon gyakran rémisztő.  Pillantsunk bele egy kicsit részletesebben most két sztár életébe!

Elvis Aaron Presley (1935január 8. – 1977augusztus 16.amerikai énekes, zenész és színész. Mint kulturális ikon, Elvis, a Rock ‘n’ Roll királya, vagy a Király néven is ismerik. Gyakorlatilag a világ leghíresebb könnyűzenei énekese mind a mai napig. Tizennégyszer jelölték Grammy-díjra, ebből hármat meg is nyert, valamint a Grammy Életműdíját is neki ítélték 1971-ben.

A Mississippi állambeli Tupelóban született, de három éves kora óta a Tennessee állambeli Memphisben élt.[1] Karrierje 1954-ben kezdődött, amikor a Sun Records tulajdonosa az afroamerikaiak zenéjét szerette volna népszerűsíteni, és Elvisben kitűnő előadót látott erre a célra. Elvis volt a rockabilly egyik legelső énekese, a gyors tempójú country és rhytm and blues keverékéé. Első kislemeze, a “Heartbreak Hotel” 1956-ban jelent meg, és hatalmas sikert aratott. Ezt további slágerek, sőt filmes szerepek követték. Élete vége felé gyógyszerfüggőségtől szenvedett, amely megviselte szervezetét. Negyvenkét éves korában, 1977-ben hunyt el.

Gyermekkora 

Elvis Presley a Mississippi állambeli Tupelóban született 1935. január 8-án, Gladys Love Smith és Vernon Elvis Presley gyermekeként. Ikertesvére, Jessie Garon halva született. Protestáns szülei vasárnaponként gyakran jártak templomba, ahol az ottani gospel kórus nagy hatással volt a fiatal Elvisre. A család nehéz körülmények között élt. Tizenegy éves korában kapta első gitárját, melyen hamarosan megtanult profin játszani. 1948-ban Memphisbe költöztek. Tinédzserkorában kezdte el hordani jellegzetes hajviseletét. Zenét sohasem tanult, az iskolai órákon kívül, s énektanárhoz sem járt sosem. Tehetségét kizárólag a rádióban illetve lemezekről hallgatott zeneszámokra alapozta, főként blues és rhytm and blues dalokra koncentrálva.

Priscillának 6 évig udvarolt, mígnem 1967-ben feleségül nem vette. Az esküvő után kilenc hónappal megszületett egyetlen lánya, Lisa Marie.

Egészségkárosodása és halála

1973október 9-én Elvis hivatalosan is elvált. Egészségi állapotában ekkor kezdődött el a romlás. Az év során kétszer is túladagolta magát barbiturát-származékokkal, és Demerol-függőségtől is szenvedett. Ennek ellenére 1974-ben is intenzíven turnézott, bár fellépéseit egyre nehezebben bírta végigcsinálni. 1976-ban apja költségcsökkentésre hivatkozva kirúgta Elvis testőreit, a “Memphis Mafiát”, az igazi ok azonban valószínűleg az lehetett, hogy kiszivárogtattak némi információt a drogfüggőségéről. Ugyanebben az évben otthagyta akkori barátnőjét, Linda Thompsont, és megismerkedett Ginger Aldennel. Jó néhány új dalt is rögzített ekkoriban, melyek albumokon is megjelentek. Nem arattak átütő sikert, de nagyon népszerűek voltak.

1977-re állapota kétségbeejtővé vált. Önmaga groteszk figurája lett, elhízott, állandóan gyógyszereket szedett, mégis különféle betegségek gyötörték. Élete utolsó koncertjét június 26-án adta. Augusztus 1-jén elbocsátott testőrei egy könyvet jelentettek meg, melyben kitálaltak mindenről. Elvis sikertelenül próbálta meg lebeszélni őket a megjelentetésről. Ekkor már számtalan különféle betegségben szenvedett: zöldhályogmagas vérnyomás, vesekárosodás. Ennek ellenére újabb turnét tervezett, csak hogy cáfolja a könyvben leírtakat. Az indulás előtt, augusztus 16-án azonban Ginger Alden eszméletlenül talált rá a fürdőszobában. Miután az újjáélesztési kísérletek sikertelenek voltak, Elvist délután fél 4-kor hivatalosan is holttá nyilvánították. Temetése két nappal később volt, és óriási érdeklődés övezte: legalább nyolcvanezren vettek részt rajta. Halála után kislemezei és albumai a lemezeladási listák élére ugrottak.

Britney Jean Spears (McCombMississippi1981december 2.) amerikai énekesnő. 17 évesen (1998) lett világsztár …Baby One More Time című albumával, ami hetekig vezette a toplistákat, 12-szeres platinalemez lett, és Britney 1999-ben megkapta az MTV Europe Music Awards legjobb női énekesnek, legjobb popénekesnek és legjobb új tehetségnek járó díját. 2. albuma, az Oops!… I Did It Again (2000) készítése idején anyjával könyvet írt Heart to Heart címen, és világ körüli turnéra indult. Megjelent még egy könyve, melyet szintén édesanyjával írt, ez a Szeretet éneke, mely nem tisztán életrajzi jellegű, egy tehetséges és jó hangú lány történetét meséli el. 2001-ben élete első filmje, az Álmok útján (Crossroads) is elkészült.

Harmadik albuma, a Britney 2003november 18-án jelent meg. Első kislemeze az I’m a Slave 4 U volt. Negyedik albuma, az In the Zone2004-ben jelent meg, ezen szerepelt példaképével, Madonnával, amelyet vele közösen készített (Me Against the Music). Ezek után még kiadott egy válogatás- és egy remixalbumot. Ebben az időben férjhez ment, két gyermeke született, majd elvált. Sokáig vélt vagy valós botrányaival szerepelt az újságok címlapjain. 2007-ben tért vissza a zenei életbe a Blackout című lemezével. Következő albuma Circuscímen jelent meg 2008-ban. Második válogatáslemeze The Singles Collection címen ünnepli meg tíz éves pályafutását.

1999-ben jelent meg Britney Spears első lemeze, a …Baby One More Time. A címadó dal azonnal világsiker lett, hónapokig a slágerlisták élére került. A dal bekerült a Rolling Stonelegjobb 25 dala közé is. A számhoz készült videoklipben Britney iskoláslánynak öltözött. A Rolling Stone magazin 1999 áprilisában megjelentette az újság címlapján Britney Spearst.1999-ben 4 díjat nyert a Billboard Music Awards díjátadón, köztük az év legjobb női előadó kategória díját is ő kapta. Egy hónappal később a kedvenc pop/rock előadó kategóriában nyert a American Music Awardson. 2000-ben a Grammy-díjkiosztón 2 díjat is kapott, megelőzve Christina Aguilerát és Sarah McLachlant.

2003-ban az MTV Video Music Awardson fellépett Christina Aguilerával és Madonnával. Madonna Like a Virgin című számát adták elő, a műsor részeként Britney és Madonna csókot váltottak. A csók hatalmas botrányt váltott ki. 2003 novemberében kiadták a negyedik stúdióalbumot, In the Zone címmel. Britney a lemezen található 13 dal közül nyolc írásában aktívan részt vett. Az első héten 609.000 darabot adtak el a lemezből, ezzel Britney beírta magát a poptörténelembe, hiszen nem sok olyan előadó van, aki az első négy lemezéből ennyit eladott volna. 3. világ körüli turnéja Onyx Hotel Tour néven indult el 2004 márciusában. Ennek a turnénak a keretében látogatott el Budapestre is.

2004 elején egy átmulatott Las Vegas-i éjszaka után, Britney „hozzáment” egykori gyerekpajtásához, Jason Alexanderhez. A frigy mindössze 55 óráig tartott, érvénytelenítették. Még ez év végén Britney hozzáment táncosához Kevin Federline-hoz. A hivatalos honlapján bejelentette, hogy felhagy a popkarrierrel egy időre, hogy családot alapíthasson. A szünet előtt még megjelentette Greatest Hits: My Prerogative című válogatásalbumát, melyen két új szám is szerepel. Az első héten 255.000 darab kelt el belőle. Ezután készült egy hatrészesvalóságshowja Kevinnel Chaotic néven.

Britney első gyermeke, Sean Preston Federline 2005 szeptemberében született. 2005 novemberében megjelent Britney első remixalbuma, B in the Mix: The Remixes címmel. 2006-ban megszületett Britney második kisfia, Jayden James Federline Spears.

2006november 7-én Spears beadta válókeresetét, kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva, és két gyermekét magánál akarta tartani. Válása után hónapokig különböző botrányokkal szerepelt a címlapokon, majd 2007 februárjában szanatóriumba vonult, hogy kigyógyuljon depressziójából.

Szanatóriumi kezelése ellenére elvesztette gyermekei felügyeleti jogát. Visszatérésére a 2007-es MTV Video Music Awardson került sor, ahol újonnan megjelent dalával, a Gimme More-ral lépett színpadra

Nem éppen így szeretnénk élni sztárokként, azt hiszem.

Vajon van Isten igéjében üzenet a sztársággal kapcsolatban? (Van!)

Filippi 2,3-4 a sztárságban óhatatlanul megjelenik az ember hiúsága, dicsőségvágya

Lássuk a sztárolást!

Ézs 42,8 és  ApCsel 12,20-24  Az ember hódolata, imádata, csodálata egyedül Istent illeti! Nem hiába használja a magyar nyelv a sztárokra szinonimaként a bálvány szót! (Tinilányok bálványa, nők bálványa, stb.) Nem arról van szó, hogy nem lehet valakit tisztelni, kedvelni a tehetségéért, munkásságáért, de Isten igéje keményen meghúzza a határokat! (itt még lehet több példát hozni azok közül, akik előtt meghajoltak /Péter, vagy a Jelenések könyvebeli angyal,/és ők azonnal tiltakoztak ez ellen!

Mit jelent magyarul a sztár szó? (Csillag)

 • Jelenések 22,16 A hajnalcsillag vezér-csillag volt, ez alapján tájékozódtak, egyben a legfényesebb, és a leghamarabb jelent meg az égen. Jézus az igazi csillag (Ő tud életre vezetni, ő az, aki mindenben tökéletes, és húsvét hajnalán, mint az első feltámadott jelent meg!)
 • Filippi 2,14-16 Jézus az igazi, tökéletes csillag, de mi is lehetünk sztárok, csillagok, akik az Ő szeretetének, igazságának, békességének, tisztaságának fényével ragyoghatunk a világban! Szóval, ha sztárok akartok lenni, itt a bevált recept hozzá!

Őszinteség (Dancs Edina)

Kérdések a vallatásos játékhoz: Lány/fiú számára

1.      Neved XY? (Itt a valódi nevét kérdezzük!)

2.      Ebben a városban/faluban élsz?

3.      Mit csináltál tegnap este 8 és kilenc között?

4.      Minden este mosol fogat?

5.      Puskáztál-e a legutóbbi matek-dolgozatnál?

6.      Ha pink színű cipőt kapnál ajándékba, hordanád?/Ha rózsaszín inget…

7.      Ki a kedvenc tanárod?

8.      Hány centi a derékbőséged?/Hány fekvőtámaszt bírsz nyomni egyszerre pihenés nélkül?

9.      Szereted Robert Pattinsont? (ha igent válaszol, feltenni azt a kérdést: Valójában vámpír vagy?)/Scarlett Johanssont?

10.  Mikor játszottál utoljára babával?/Szoktál énekelni Whitney Houstont énekelni a zuhanyzó alatt?

11.  Kipróbáltad a cigarettát, vagy egyéb egészségkárosító szereket?

12.  Okosnak tartod magad?

Vitassuk meg a következő idézeteket!

Az őszinteség a kapcsolatok kulcsa. Ha el tudod játszani, minden rendben lesz.

Rich Jeni

Az őszinte szeretet sokszor kényszerül olyan igazságot mondani, mely neki jobban fáj, mint annak, aki konok szívvel hallgatja.

Charles Spurgeon

Cseppet sem vagyok hazudós! – tiltakozom – Az lehetséges, hogy néha elhallgatok valamit, esetleg füllentek, vagy ellentmondok a tényeknek, de sose hazudok!

Vavyan Fable – A Hold forró jegén

Egy hazugság a fél világot körbeutazza mialatt az igazság még mindig csak a cipőjét húzza fel.

Mark Twain

A hazugság a gyöngék fegyvere.

Jókai Mór

A hazug ember büntetése nem az, hogy nem hisznek neki, hanem az, hogy ő sem tud hinni senkinek.

George Bernard Shaw

 

 • Fontos-e számotokra, hogy az emberek őszinték legyenek hozzátok? Miért?
 • Ti őszinték tudtok-e lenni mindig? Ha nem, mi az, ami miatt nem?
 • Hány igazán őszinte embert ismertek? (Olyat, aki nem szokott hazudni sem nektek, sem másnak?)

Napjainkban nagyon megromlott az emberek beszéde, gyakori lett a hazugság. Főleg az igazság elhallgatása (p. az igazság az, hogy az „ÚJ” mosópor semmiben sem különbözik a régitől, csak a csomagolásában), vagy elferdítése (politika). Sajnos a mi mindennapjainkba is begyűrűzik, megjelenik a hazugság.

Szerintetek mi veszi rá az embert arra, hogy hazudjon?

(félelem az igazság következményeitől, számítás, megfelelni vágyás, rosszindulat-végső soron a Hazugság Atyja-Káin esetére emlékeztetni, aki elkerülve az igazság kimondását, kitérő választ ad: Őrizője vagyok én…? Ez volt az első hazugság! Így kezdődik kicsiben, az igazat kikerülve, aztán továbbfejlődik.)

Régen sokkal nagyobb súlya volt a kimondott, adott szónak, mint most, de már a bibliai időkben kezdte elveszíteni hitelességét az emberi szó. (ISám 17,28-29 felolv. –ezzel mentegetőzik Dávid. Azt akarja, hogy bátyja ne vegye őt komolyan, tehát már voltak olyan esetek, melyekben egyes emberek beszédét nem lehetett komolyan venni.)

 • Péld 24,24-25
 • Préd5,4-5
 • IKrón 29,17- ez 13,8  Isten látja, tudja az igazat, és számára nagyon fontos az ember őszintesége! Semmit sem lehet elrejteni előle, gyűlöli a kétszínűséget és a hazugságot, ezért Neki nem is lehet, és nem is ajánlatos(!) hazudni!
 • Máté 5,37-Jézus tanítványai lelkére köti, hogy abszolút szavahihetőek legyenek.
 • Kol4,6 – Az őszinteség nem lehet ok a tapintatlanságra . (Ami a szívemen, az a számon, és mindenkit jól megsértek, miközben büszke vagyok arra, hogy milyen őszinte vagyok. Igazságot szeretetben!

Öltözködés, divat (Dancs Edina)

 Öltözködés, divat (kisifi)

Bevezető játék: Két csapatra osztjuk a csoportot, néhány nagyifist megkérünk, hogy legyen zsűrizzen. Mindkét csapat kap egy sálat (lehetőleg minél nagyobbat), feladatuk, hogy minél többféleképpen használják fel öltözékük kiegészítőjeként. A csapatok egymást nem láthatják, csak a zsűrinek mutatják be ötleteiket, az a csapat nyer, aki több variációt talál ki.

Igaz-hamis játék (vitaindító, gondolatébresztő)

Az alábbi állításokról minden ifis döntse el, szerinte igaz, vagy hamis, a végén beszéljék meg az eredményeket, mondják el a véleményüket.

1. Aki márkás ruhákban jár, arra jobban odafigyelnek az emberek.

2. A divatot minden esetben követni kell, különben kinéznek a közösségből.

3. A legtöbb ember az alapján ítél meg, ahogy kinézek.

4. Manapság a lányoknak muszáj nagyon szexi ruhát (mélyen dekoltált, mini, stb.)felvenni, ha el akarnak érni valamit.(Pl. jó jegyet a vizsgán)

5. Fontosabb, hogy a ruhák és cipők kényelmesek legyenek, mint hogy divatosak, vagy különlegesek.

6. A keresztyén embereknek egyáltalán nem szabad követniük a divatot.

7. A keresztyén embernek mindegy, hogy mit vesz fel, és hogy néz ki, úgyis a belső számít.

Beszélgessünk arról, hogy mióta és miért is hord az ember ruhát. (Éden-kert, bűneset, el-kell-rejtőznöm-érzés!)

Milyen funkciókat kell betöltenie a ruháinknak? (Elsődleges funkció a védelem, a kényelem, másodlagos funkció az önkifejezés.)

Az öltözködés másodlagos funkciója nagyon hamar elsődleges szerephez jutott, a társadalmi különbségeket, vagy akár családi állapotot hivatott jelezni. (Másképp öltözködtek annakidején a királyok, és a hercegek, a bárónők, és a cselédlányok, másképp a hajadonok, és az asszonyok, pl.fejkendő viselése a magyar asszonyoknál faluhelyen nagyanyáink korában még szinte kötelező volt, másképp az özvegyek.) Az öltözék a régebbi időkben még sokkal többet elárult viselőjéről, mint manapság. Ez jó volt, vagy rossz szerintetek?

Jakab 2, 1-4-et felolvasni, megbeszélni!

Ma már nem biztos, a ruhája alapján el tudjuk dönteni valakiről, hogy milyen családból származik, vagy van-e férje, felesége, stb., ez persze nem jelenti azt, hogy ma nem áll fenn annak a veszélye, hogy az öltözéke alapján ítéljenek meg valakit.

Képeket mutatni a divat változásáról! (Melléklet)

Megjegyzés: a melléklet képei a teljesség igénye nélkül lettek kiválogatva. Jó hozzáfűzni a képekhez egy-egy gondolatot, pl. hogy milyen hosszú időbe került egy cifraszűr elkészítése, és hogy mekkora értéket jelentett, hogy az 1800-as években, a kerékpár feltalálásától kezdve kezdtek el a nők nadrágot hordani, mert abban egyszerűbb volt biciklizni, a 60-as évektől rövidült a szoknya, a hippi korszakban lett igazán népszerű a trapéz farmer, és jó beszélni arról is, hogy voltak olyan ruhadarabok, amelyek cseppet sem voltak kényelmesek, pl. a régi fűzők, amelyekben levegőt is aslig kaptak a hölgyek, a francia rizsporos parókák, amiben nem szellőzött a fejbőr, s az eredeti haj, és ma is van káros hatása bizonyos daraboknak, pl. a derekat nem takaró pólók a lányoknál különböző gyulladásokhoz vezetnek (vese, petevezeték, hólyaggyulladás,) ezeknek szövődményeként akár meddőség is kialakulhat!

Nézzük meg, mit tanít Isten igéje az öltözködésről!

 • 1Tim 2, 9-10
 • 1Péter 3, 3-4
 • Péld 31, 10-31
 • Péld 11,22
 • Péld 25,12
 • Jer2,32

Ezek az igék arra hívják fel a figyelmünket, hogy ne a külsőségek legyenek számunkra fontosak, a belső szépség az, ami fontos kell, hogy legyen számunkra, akkor is, ha magunkra, s akkor is, ha másokra nézünk. Az asszonyok (s lányok) mértékletességre való felszólítása nem véletlen, hiszen az, amit a ruha látni enged, hatással van a férfiakra. Ha nem muszáj, ne kínozzák őket! és ne vigyék kísértésbe… Ugyanakkor nem kell igénytelennek lennünk, a derék asszony öltözete változatos, igényes. Isten igéje nem ellenzi a szépet, sőt, értékeli azt, Izráel népében a nők is, férfiak is szerették a szép dolgokat, ékszereket, stb. A baj az volt, amikor ezek túlságosan fontosak lettek számukra, amikor vki szépsége miatt felfuvalkodott (pl. Absolon), amikor felszínessé, sekélyessé vált a lelkük, mert csak a külsővel törődtek.

Levezető feladat: Tervezzenek ruhát, pólót maguknak, olyat, ami bibliai mércén megáll, és szívesen felvennék, olyat, amit ők hoznának szívesen divatba! (Külön fiúk, lányok, kreatívabbak akár egymás számára is tervezhetnek, rajzolják le!)