Színész játékok

Kis színészkedések

Ismételd a játékot! fiataloknak és fölnőtteknek

3-5 személyt kiküldünk. A körben egyvalaki eljátszik egy pantomim eseményt, pl. dráma a fogorvosnál. A kiküldöttek közül behívnak egyet, valaki neki is eljátssza . Nagyon kell figyelnie, mert a következő behívottnak már ő fogja eljátszani, és így tovább. Furcsa dolgok sülnek ki néha, mire véget ér a játék!

Rögtönzőjátékok bármely korosztálynak

A spontaneitás áll itt előtérben. Rövid előkészületi idő szükséges. Szavak nélkül, pantomimszerűen kell valamit eljátszania 1-5 személynek, a helyzettől függően.

Pl.                 helyszínek: áruház, vasútállomás, labdarúgó-stadion

helyzetek: szerelmi jelenet fölvétele, a győztes ünneplése

hivatások: kertész, fogorvosi asszisztens

egyesületek: dalárda, öregek klubja

sportok: asztalitenisz, hegymászás

mondások: kimutatja foga fehérét

hónapok

könyvcímek, slágerek

Pl.:  – Minden csoport kap 5-5 egyforma nagy tárgyat. Ezeket a rövid játékba be kell építeni, a játékhelyzetet el kell játszani, pl. egy kocsmai verekedést.

Scharade (szótagrejtvény, amelyet játszva adnak föl): egy csoport egymás mellet kis jeleneteket játszik. A nézőknek az egyes szótagokat vagy szórészeket , amelyeket minden előadó eljátszott, teljes szóvá vagy mondattá kell összerakni. Az egyes részek eljátszása után lehetőség szerint a teljes alakzatot el kell játszani. Pl.:fő-fel-ügyelő, nadrág-tartó, autó-belső-világítás

Változatok: Minden csoport kap egy szót, amelyet rövid előkészület után eljátszik. A szavak kezdőbetűi ismét egy szót adnak. Bizonyos körülmények között a szavak egymásutánja is megváltoztatható.

Minden csoport egy képzeletbeli Tv előtt ül, az eljátszott műsort kell kitalálni.

Bevásárló-pantomim: azt is ki kell találni, hogy ki vásárol, és azt is, hogy mit.

Néma beszélő: egy játékos felelős egy idegenért, de nem szólalhat meg, úgy kell tudomására hozni mindent. A közölnivalók egy cédulára vannak fölírva, melyet csak ő nézhet meg. Az idegen kérdezhet, beszélhet. Változat: a társaság két részre oszlik, az egyik rész süket, a másik néma. A süketek kérdeznek, a némák “némán” felelnek.

Egyedül kettesben: egy párbeszédet egyedül csinál valaki, közben beöltözik hol az egyik, hol a másik beszélő ruhájába.

Ki van a telefonnál ? fiataloknak és fölnőtteknek

Egymásután telefonálnak egymással a párok, ismert egyének nevében, de lehetőleg nevet nem említenek, hogy nehezebb legyen kitalálni. Változatok: Mindkét játékos gondol magának egy egyéniséget. Kérdésekkel, amelyekre csak igen vagy nem lehet a felelet, kell eljutni a megoldáshoz. Vagy: a játékvezető “A” játékosnak is és “B” játékosnak is megmondja, hogy kit játszik a partner, de azt nem tudja egyik sem, hogy ő saját maga kit alakít. Kérdésekkel kell kitalálni.

Helyzeteljátszások

El kell játszani bizonyos élethelyzeteket. A helyszínt be kell rendezni (pl. egy üzletet), és el kell játszani a vásárlást, egyebet. A játék tág teret ad a fantáziának !

Kis játékpedagógia

Játékokat kitalálni, kikísérletezni, megvitatni

Egy játékvezetőnek megéri, ha a játékszabályokat saját belátása szerint megváltoztatja. Ez különösen fontos olyan játékoknál, amelyeknél “a Te hátrányod – az én előnyöm” metódus érvényesül. Amikor fölkészülünk egy játék előkészítésére, de játék közben is, föl kell tennünk a kérdést, hogy vajon hogyan variálható ? őm mindig át kell előre gondolni, hogy zökkenőmentesen folyhassék a játék.  Aki új játékokat akar kitalálni, annak némi ismerettel kell rendelkeznie a játékformákról és a szabályokról. Jürgen W. Kleindick javasolja többek között e kérdések fölvetését: Melyik játékokat ismerem ? Miért játszom őket szívesen ? Mi a szórakoztató bennük ?

Igy veszünk egy játékoskönyv-alapgondolatot, pl. mindenki cseréljen helyet egy másikkal, vagy: öten versenyezzenek másik öttel, vagy: dobójátékok (kocka), vagy: játékok, amelyekkel valamit meg kell valósítani. Nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy a pontos játékszabályokat meghatározzuk és számtalanszor ki is próbáljuk. Nem csak a társasjátékokkal kapcsolatban ésszerű és szükséges a vita. Sok más versenyszerű és kreatív játékot kell előre is és közben is analizálni. Segíthetnek a következő kérdések: Miért nem okoz a játék tréfás helyzetet, vagy miért okoz oly sokat ? Miért ódzkodnak egyesek bizonyos szabályoktól ? Vagy miért szeretnék sokan e szabálynak alávetni magukat ? Mely játékszabályokat tudnánk elhagyni ?

Előadás-egyveleg gyerekeknek és fiataloknak

Egy mondatot különféle stílusokban kell előadni. Pl.: színházi, operai, operett, krimi stb. Vagy: az egészet szavak nélkül, csak játszva.

Néma színház gyerekeknek és fiataloknak

Minden játékos kap egy cédulát, amelyre egy jelenet egyik szerepe van írva. Aki üres cédulát kap, az néző lesz. Az indítás után mindenki elkezdi saját szerepét játszani, ill. végezni föladatát. Valószínű, hogy némelyeknek össze kell dolgozniuk, ezt persze előre meg kell beszélni. Pl. egy cirkuszban van igazgató, idomár, különféle állatok, bohóc stb.

Ellentétet játszani

2-5 főből álló csoport saját választása szerint eljátszik valamit. Ezután egy másik csoportnak az ellentettjét kell eljátszania. Pl.: éhség-jóllakottság, szeretet-harag, vihar-szélcsönd stb.

Árnyékjátékok

Árnyékfalat építünk kifeszített lepedőből. Kb. négy méterre a lepedő mögött helyezzük el a fényforrást; majd a fényforrás és a lepedő között, lehetőleg a lepedőhöz közel, játszanak a szereplők. A játékhoz nagyfokú kreativitás szükséges. Lehetőségek:

egyszerű kézmozdulatok, pl. repülő madár

több személy együttes kézalakzatai

ökölvívnak, az egyik fél méterrel közelebb áll a fényforráshoz, amit a nézők persze nem látnak, így még a legvadabb ütés sem éri el

botjáték: két játékos egy-egy botot fog meg mindkét végén, ekképpen egymásnak ütik a közepén, más-más helyzetben

rövid jelenetek, mint pl. mese-helyzetképek, eljátszott viccek, állatok utánzása, japán teaceremónia, balett stb.

Figyelem! A játékokat úgy kell eljátszani, hogy a nézők számára profilunk mindig látható legyen! A ruházat elég, ha csupán jelzésértékű, pl. kalap, hosszú kabát stb.

TV-este

Természetesen nem az egész esti műsort adják elő. 2-4, vagy még ennél is több játékos játszik valamit a TV-ben, pl. hírek, divatbemutató, reklám, szakmai tanácsadás stb. Vigyázat! Ez nem fog az égből pottyanni, előzőleg gyakorolni kell a játékokat. Elegendő idő kell az előkészítéshez, eljátszáshoz. A játékokat ne ismerjék egymás között előre!

Színjátszó egek

Hölgyeim és Uraim, most láthatják az első föllépést. Teljes nyugalmat kérek ! – dobbant egyet a lábával – : Ez volt az első fölvonás. Most szünet következik.

Lehetetlenségeket játszanak, pl. egy ökölvívásnál nem az esik el, aki adta, hanem aki kapta az ütést.

Valaki szólni akar, de mindig valamivel lehurrogják, megakadályozzák. Végtére szóhoz jut és közli, hogy csak azt akarta mondani, hogy az előadás a színész betegsége miatt elmarad.

Függönyvariációk:

valaki egy kiterített kendővel a nézők elé áll, és lassan jobbról balra fölcsavarja, miközben mondja is: a függöny felgördül

pantomim-módon egy tolóajtót félretol valaki

oldalt egy zsinórt fölhúzni, ill. leereszteni – eljátszva

lehet kurblizni is

takarót vagy egyebet, amelyet valaki fölemelt kézben összefogva tartott, leejteni

Az estét egy TV-énekesnővel nyittatják meg, beállítják a színpadképet.

Egy előadó egy, a kezében tartott állatfigurával párbeszédet folytat, persze elváltoztatott hangon.

Zsebkendő-befejezés: Hölgyeim és Uraim, most valami egészen titokzatosat fogunk csinálni. Ehhez mindenkinek kezébe kell vennie a zsebkendőjét. Kérem a zsebkendőt a fölemelt mutatóujj fölé tenni. Kérem, egészen halkan, a bal mutatóujjunkról vegyük föl a zsebkendőt jobb kezünkkel. Ekkor megszólal a zene, vagy elkezdenek énekelni, és mindenki búcsút int a zsebkendőjével.

Csöng a telefon. A vezető odamegy, majd a nézők felé fordul: Van itt egy bizonyos…(itt a saját nevét mondja) ? Nevetés, a vezető kimehet.

“Magától értetődően az ember akkor tűnik a legkomikusabbnak, amikor a legtragikusabban, legünnepélyesebben, legszenteskedőbben viselkedik.” /Gerd-Heinz Mohr/