Cserkészjátékok

Becslés verseny

 Játékszabály: A vezető különböző tárgyakat mutat fel vagy jelöl meg. Ajátékosoknak e tárgyak méreteit kell megbecsülniük és feljegyezniük.
A 10-15 tárgy felmutatása után összehasonlítjuk a becsléseket a lemért valódi távolságokkal és eldöntjük a verseny eredményét.
Ugyanígy egyes tárgyak súlyát is megbecsültethetjük úgy, hogy a tárgyakat körbeadjuk, hogy mindenki kézbe fogva becsülhesse meg. A tárgyak súlyát legjobb már előre mérlegen lemérni, hogy a méricskélés ne vegyen el sok időt.

Cserkésztörvény

 Játékszabály: Tíz cserkész körbe ül és mindegyik egy törvényt képvisel. A tizenegyedik a kör közepére áll. A vezető a tíz cserkésztörvény közül kettőből egy szót, vagy részt kiált.
Például: “Szigorú” az ötödik törvényből, “vidám” a nyolcadikból stb.
Azok a cserkészek, akik az illető törvényeket képviselik, úgy jeleznek egymásnak, hogy lehetőleg a középen ülő ne vegye észre, és azonnal helyet cserélnek, míg a középső megkísérli valamelyik üres hely elfoglalását. Ha ez sikerült, a hely nélkül maradt cserkész áll be a kör közepére és az ő törvényét az kapja meg, akivel szerepet cserélt (tehát a középső).
Abban az esetben is szerepet és helyet cserélnek a fiúk a középsővel, ha nem ismerik fel a szóból a saját törvényüket.

Más változatban: Játszhatja hat cserkész is, ebben az eseten azonban mindegyik két törvényt képvisel.

Csomózás módszertan

 Játékszabály: A cserkészek körében gyakran adódik szükség csomók használatára, csomózásra, csomók kötésére. A Csomógyűjtemény: csomó, csomózásoldalon a legfontosabb csomók és azon túl is még számtalan csomó kötése található.

Famegismerés

 Játékszabály:Egy erdőrész mellett párokba állunk. A pár egyik tagja beköti a szemét, a mások pedig odavezeti egy fához, amit megtapogathat. Ezután visszavezeti a kiindulási helyhez, és most már nyitott szemmel meg kell találnia a fát. Ha megtalálta, cserélnek. Ha nem találta meg, újra kezdik.

Folytasd a szót

 Játékszabály:A cserkészek körben ülnek. A vezető sípol egy Morse-betűt. A mellette ülő cserkész azonnal egy olyan betűt sípol, mely az előző betűhöz kapcsolva egy szónak az elejét képezheti. A következők szintén olyan betűt adnak le, melyek az előzőkhöz kapcsolódhatnak. Ha a szó befejeződött, akkor a következő cserkész új szó kezdőbetűjét fújja, mely az előző szóval és az után következőkkel együtt mondatot fog alkotni. Aki habozik, egy pontot veszít, aki téved, vagy nem tudja, mi legyen a következő betű, attól három pontot kell levonni.

Kérdés – felelet

 Játékszabály: A cserkészek hátratett kezekkel körben állnak. Énekszó közben nyakkendőt adogatnak egymásnak kézről-kézre. Adott jelre abbahagyják az éneket és akinek a kezében maradt a nyakkendő, ahhoz kérdést intéz a vezető.
Pl.: “Mondd el a hetedik törvényt.” – “Mondd el a fő- és mellékvilágtájakat.” – “Hogyan lehet óra segítségével megállapítani a világtájak helyes irányát?” stb…
Aki nem tud felelni a feltett kérdésre, az büntetést kap, vagy zálogot ad.

Küldönc

 Játékszabály:Két őrs játssza. Az őrsök küldöncöket jelölnek ki, akik az ellenpárthoz mennek át. A vezető műszaki kérdést intéz hozzájuk (csomó, elsősegélynyújtó, súly, hosszúsági, területi becslés stb.). Azok a küldöncök, akik a feladott kérdésre nem tudtak válaszolni, foglyai lesznek a másik őrsnek.

Sebesülések

 Játékszabály: A cserkészek párosával felállnak. Az egyik játékos szomszédjához fordul azzal, hogy kificamította a bokáját, vagy elvágta az ujját. Ugyanakkor testtartása a balesethez idomul, azonban az is elég, ha sérült testrészét nyújtja szomszédja felé. Az illető cserkésznek azonnal meg kell mondania, mi az eljárás a baj orvoslására. Ha nem tudja, mit feleljen, nem ismeri a segélynyújtás módját, akkor örökli a szomszédja betegségét, illetve sebesülését és ezáltal a sebesült meggyógyul. Ha ellenkezőleg, helyesen felel, a sebesült előbbi sérülését “megtartja” Ugyanez az eljárás minden egyes párnál. Minden esetben azonban más és más sebesülést kell alkalmazni. Az első forduló után a játszók fele részben sebesültek lesznek, a többiek épek és egészségesek. A sebesültek a vesztesek. Betegségéből az előbb említett módon felgyógyult cserkész egyszerre másmilyen súlyos betegségbe esik, melyből szomszédjának ki kell őt gyógyítani. Ha az utóbbi rögtön tud felelni, akkor ismét részt vesz a legközelebbi fordulóban. Az új fordulóban csak azok vesznek részt, akik kétszer nyertek, akik viszont csak egyszer, vagy egyszer sem tudtak helyes feleletet adni, azok kimaradnak a versenyből. A nyertesek tehát újra egymással szembe állnak és addig folytatják a versenyszerű játékot, míg csak egyetlenegy cserkész marad hátra. aki a győztesnek járó babért fogja megkapni. Természetesen nem egészen bizonyos, hogy a győztes csapata a legjobb az elsősegélynyújtás terén. A vezető ellenőrzi a feltett kérdéseket és feleleteket. Ezek szerint állapítják meg, hogy ki a győztes. Esetenként kérdést intéz ő is a cserkészekhez, hogy meggyőződjék az “orvos” tudása felől.